Yeni Nesil Öğrenme Aracı:

Bu çalışma, eğitim teknolojilerinin öğrenci başarısı ve gelişimi üzerindeki etkilerini daha iyi anlamak isteyen eğitimciler, araştırmacılar ve politika yapıcılar için değerli bir kaynak sunmaktadır.
science_chemistry_4x3_1x

MİNECRAFT EDUCATİON EDİTİON

(BU YAZI AKADEMİK BİR ÇALIŞMA DEĞİLDİR, DENEYİMDİR)

ÖZET

Bu yazıda, yeni nesil öğrenme aracı olan Minecraft Education Edition’ın eğitimde nasıl etkin bir şekilde kullanılabileceğini ve bu aracın öğrencilerin öğrenme süreçlerine nasıl katkıda bulunduğunu ele almaktadır. Metnimizin ana teması, öncelikle Minecraft Education Edition’ın temel özelliklerini ve eğitimsel potansiyelini tanıtmakta, ardından Maya Okulları’nda gerçekleştirilen çeşitli uygulama örneklerini sunmaktadır. Bu örnekler, öğrencilerin matematik, fen bilimleri, sosyal bilgiler ve dil sanatları gibi farklı alanlarda nasıl etkileşimli ve entegre bir öğrenme deneyimi yaşadıklarını göstermektedir. Yazımızda bu teknolojik aracın, öğrencilerin problem çözme, eleştirel düşünme, yaratıcılık ve iş birliği gibi becerilerini nasıl geliştirdiğine odaklanmaktadır. Ayrıca, eğitimde Minecraft Education Edition’ın kullanımının, öğrencilerin akademik ve kişisel gelişimlerine nasıl katkıda bulunduğu ve onları geleceğin karmaşık dünyasına nasıl hazırladığı üzerinde durulmaktadır. Sonuç kısmında, Minecraft Education Edition’ın eğitimde bütüncül bir değişim yaratma potansiyeline sahip olduğu vurgulanmakta ve eğitim alanında yeni ufuklar açtığı belirtilmektedir. Bu çalışma, eğitim teknolojilerinin öğrenci başarısı ve gelişimi üzerindeki etkilerini daha iyi anlamak isteyen eğitimciler, araştırmacılar ve politika yapıcılar için değerli bir kaynak sunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Minecraft Edu Eğitimi, Yaratıcılık, Öğrenme Deneyimi, Teknoloji ve Eğitim

NEW GENERATION LEARNING TOOL:

MINECRAFT EDUCATION EDITION

ABSTRACT

In this article, we explore the effective use of Minecraft Education Edition, a new generation learning tool, in education and how this tool contributes to students’ learning processes. The main theme of our text is to first introduce the fundamental features and educational potential of Minecraft Education Edition, followed by presenting various application examples conducted at Maya Schools. These examples demonstrate how students experience interactive and integrated learning in various fields such as mathematics, science, social studies, and language arts. Our writing focuses on how this technological tool enhances students’ skills in problem-solving, critical thinking, creativity, and collaboration. Additionally, it discusses how the use of Minecraft Education Edition in education contributes to students’ academic and personal development and prepares them for the complex world of the future. In the conclusion, it is emphasized that Minecraft Education Edition has the potential to create a holistic change in education and open new horizons in the field. This study provides a valuable resource for educators, researchers, and policymakers who seek to understand the impacts of educational technologies on student success and development.

GİRİŞ

Akıl kelimesi, Arapça kökenli bir terim olup, anlamak ve düşünmek kavramlarını içerir. Ancak bu kelimenin kullanımı, sadece bireysel düşünme süreçlerini değil, aynı zamanda farklı varlıklar veya kavramlar arasında bağlantılar kurma yeteneğini de kapsar. Akıl yürütme, insanın doğayla, doğanın hayvanlarla, nesnelerin dünyayla olan ilişkisini anlamasına yardımcı olur. Bu süreç, zekâyı harekete geçirir ve birden fazla düşünsel fonksiyonun devreye girmesini sağlar. Geçmiş yüzyıllarda, insanlar genellikle tek bir iş alanında uzmanlaşmayı ya da belirli bir konuda derin bilgi edinmeyi hedeflerdi. Ancak 21. yüzyılda, bilgi birikiminin hızla artmasıyla birlikte, insanların dünyayı algılama şekilleri ve işlerine odaklanma yöntemleri değişmiştir. Artık bütüncül bir yaklaşım, hem bireysel hem de profesyonel gelişim açısından önem kazanmıştır. Bu yeni yaklaşım, öğrenme ve düşünme süreçlerimizi yeniden şekillendirmekte ve eğitimde yeni metodolojilerin ortaya çıkmasına zemin hazırlamaktadır. İşte bu noktada, Minecraft Education Edition gibi yeni nesil öğrenme araçları devreye girer, çünkü bu araçlar, öğrencilerin hem bilgi edinmelerini hem de bu bilgileri yaratıcı ve eleştirel bir şekilde kullanmalarını teşvik eder. Bu giriş bölümü, bu yeni öğrenme paradigmasını ve Minecraft Education Edition’ın eğitimde nasıl bir rol oynayabileceğini tartışmayı amaçlamaktadır.

Bu yeni öğrenme paradigması, öğrencilerin pasif bilgi alıcıları olmaktan çıkarak, bilgiyi aktif bir şekilde keşfetmelerini ve uygulamalarını sağlayan yöntemlere odaklanır. Minecraft Education Edition, bu bağlamda, öğrencilerin sadece teorik bilgileri öğrenmekle kalmayıp, bu bilgileri gerçek dünya senaryolarında uygulamalarına olanak tanıyan interaktif bir platform olarak öne çıkar. Örneğin, öğrenciler matematiksel kavramları sadece kitaplar aracılığıyla değil, Minecraft dünyasında inşa etme ve hesaplama yaparak da öğrenebilirler. Bu, öğrenme sürecini daha anlamlı ve kalıcı hale getirirken, öğrencilerin problem çözme, yaratıcılık ve takım çalışması gibi becerilerini de geliştirir. Böylece, Minecraft Education Edition, eğitimciler için öğrencilerin bilişsel, sosyal ve duygusal becerilerini geliştirebilecekleri, öğrenciler içinse kendi öğrenme yollarını keşfetmelerine yardımcı olacak bir araç haline gelir. Bu paragraf, Minecraft Education Edition’ın öğrenme sürecinde nasıl bir dönüşüm yaratabileceğini ve öğrencilerin geleneksel öğrenme yöntemlerinin ötesine geçerek daha aktif ve uygulamalı bir eğitim deneyimi yaşamalarını nasıl sağlayabileceğini vurgulamaktadır.

Bu tartışmanın sonucunda, Minecraft Education Edition’ın modern eğitimde oynadığı rolü daha net bir şekilde görmekteyiz. Bu platform, öğrencilere sadece bilgi aktarmakla kalmıyor, aynı zamanda onların bu bilgiyi kendi gerçek dünya deneyimleriyle entegre etmelerine olanak sağlıyor. Öğrenciler, bu sanal ortamda karşılaştıkları zorlukları çözerken, aynı zamanda eleştirel düşünme, yaratıcılık ve iş birliği gibi 21. yüzyıl becerilerini geliştiriyorlar. Eğitimciler için ise, bu, öğrencilerin bireysel ilgi alanlarına ve öğrenme stillerine göre uyarlanabilen, esnek ve yenilikçi bir öğretim aracı sunuyor. Minecraft Education Edition, eğitim dünyasında sadece teknolojik bir yenilik değil, aynı zamanda öğrenme süreçlerinin nasıl yapılandırılması gerektiği konusunda yeni bir bakış açısı getiriyor. Bu yaklaşım, öğrencilerin sadece okulda değil, hayatın her alanında başarılı olmaları için gerekli becerileri kazanmalarına yardımcı oluyor. Böylece, Minecraft Education Edition, eğitim alanında bütüncül bir değişim yaratma potansiyeline sahip bir araç olarak ön plana çıkmakta ve geleceğin eğitim modelinin nasıl şekillenebileceğine dair önemli ipuçları sunmaktadır. Bu paragraf, Minecraft Education Edition’ın eğitimdeki yerini ve önemini özetlemekte ve bu yeni nesil öğrenme aracının eğitimde nasıl bir dönüşüm yaratabileceğinin altını çizmektedir.

MINECRAFT EDU NEDİR?

Minecraft Education Edition, aslen 2009 yılında piyasaya sürülen ve oyun severler arasında hızla popülerlik kazanan Minecraft oyununun eğitim odaklı bir versiyonudur. Microsoft tarafından satın alındıktan sonra, bu platform özellikle eğitim amaçlı kullanılmak üzere yeniden tasarlanmıştır ve dünya çapında eğitimcilerin ve öğrencilerin kullanımına sunulmuştur.

Minecraft Education Edition, kullanıcılarına sanal bir dünyada bloklar kullanarak neredeyse her şeyi tasarlama, inşa etme ve yaratma imkanı sunar. Eğitim odaklı bu versiyon, öğrencilere matematik, fen bilimleri, tarih, dil sanatları ve daha birçok konuda etkileşimli bir öğrenme deneyimi sağlar. Örneğin, bir coğrafi şeklin nasıl oluştuğunu anlamak için öğrenciler, oyun içinde kendi coğrafi şekillerini oluşturabilir ve bu süreçte öğrendiklerini pekiştirebilirler. Yine aynı şekilde, bir yaya geçidinin nasıl tasarlanması gerektiğini öğrenmek için, öğrenciler gerçek hayattaki yaya geçitlerini inceleyerek Minecraft dünyasında benzer bir geçit inşa edebilirler.

Bu öğrenme aracı, öğrencilerin problem çözme, eleştirel düşünme, takım çalışması ve yaratıcılık gibi becerilerini geliştirmelerine yardımcı olurken, aynı zamanda eğitim sürecini daha eğlenceli ve ilgi çekici hale getirir. Minecraft Education Edition, öğrencilerin gerçek dünya sorunlarını modellemelerine, hipotezler test etmelerine ve bilimsel düşünme becerilerini geliştirmelerine olanak tanır. Eğitimciler için ise, dersleri daha interaktif ve öğrencilerin ilgisini çeken bir hale getirme imkânı sunar. Bu platform, öğrencilerin öğrenme sürecine aktif olarak katılmalarını ve bilgilerini pratikte uygulamalarını sağlayarak, modern eğitim anlayışına önemli bir katkıda bulunur.

BÜTÜNCÜL YAKLAŞIMIN ÖNEMİ VE MINECRAFT EDUCATION EDITION’IN ROLÜ

Bütüncül yaklaşım, eğitimde çeşitli disiplinlerin bir araya getirilmesi ve bu disiplinler arasındaki bağlantıların güçlendirilmesi anlamına gelir. Bu yaklaşım, özellikle öğrencilerin eğitim deneyimlerini zenginleştirmede önemli bir rol oynar. Çünkü bütüncül eğitim, öğrencilere sadece tek bir konu üzerinde yoğunlaşmayı değil, aynı zamanda farklı alanlardaki bilgileri bütünleşmiş ederek daha geniş bir perspektiften düşünmeyi öğretir. Maya Okulları’nda da bütüncül yaklaşımların önemini gözlemlemekteyiz; tek disiplinlere dayalı eğitim yöntemlerinin zamanla etkisini yitirdiğini ve öğrencilerin yaşamla olan bağlarının zayıfladığını fark ettik. Bu nedenle, okulumuzda bütüncül yaklaşımları destekleyen ve uygulayan eğitim metodolojilerine yönelik çalışmalar yapmaktayız.

Bu çabalarımızın bir parçası olarak, Minecraft Education Edition’ı eğitim programımıza dahil ettik. Minecraft Education Edition, öğrencilerin matematik, fen bilimleri, sosyal bilimler ve hatta dil sanatları gibi çeşitli konuları keşfetmelerine olanak tanıyan bir platformdur. Bu platformda öğrenciler, oyun tabanlı bir ortamda öğrenirken, aynı zamanda farklı disiplinler arasındaki bağlantıları kurma ve bu bilgileri pratik senaryolarda uygulama fırsatı bulurlar. Bu, öğrencilerin sadece akademik başarılarını değil, aynı zamanda yaratıcılık, problem çözme ve takım çalışması gibi becerilerini de geliştirir. Minecraft Education Edition, bu şekilde, bütüncül eğitimin temel unsurlarından biri haline gelmiş ve öğrencilerin daha etkileşimli ve bütünleşmiş bir öğrenme deneyimi yaşamalarını sağlamıştır.

Maya Okullarındaki eğitim öğretim anlayışında bütüncül yaklaşımları benimseyerek, öğrencilerimize daha kapsamlı ve entegre bir öğrenme deneyimi sunma çabasındayız. Minecraft Education Edition gibi yenilikçi araçlar, bu yaklaşımın pratikte nasıl uygulanabileceğinin mükemmel bir örneğini teşkil eder. Öğrencilerimizin geleneksel ders materyallerinin ötesinde, interaktif ve çok disiplinli bir ortamda öğrenmeleri, onların hem akademik hem de kişisel gelişimlerine katkıda bulunmaktadır. Böylece, öğrencilerimiz sadece bilgi edinmekle kalmıyor, aynı zamanda bu bilgileri gerçek dünya bağlamında uygulayarak yaşam boyu öğrenme becerileri kazanıyorlar. Bu yaklaşım, öğrencilerimizin geleceğe hazırlanmalarını sağlayan, dinamik ve yenilikçi bir eğitim modelinin temelini oluşturuyor.

MINECRAFT EDUCATION EDITION KULLANIMI: MAYA OKULLARI’NDA İNOVATİF EĞİTİM YAKLAŞIMLARI

Maya Okulları olarak, yeni nesil öğrenme araçlarını ders programlarımıza entegre etme konusunda öncü bir yaklaşım benimsiyoruz. Bu araçların başında gelen Minecraft Education Edition, öğrencilerimizin öğrenme süreçlerine derinlemesine katkı sağlamaktadır. Oyun tabanlı ve proje tabanlı öğrenme metodolojilerini benimseyerek, öğrencilerimize eşsiz bir eğitim deneyimi sunuyoruz. Minecraft, inşa ve süreç temelli bir sanal platform olarak, öğrencilerimizin işbirliği, takım çalışması, eleştirel düşünme ve proje tabanlı çalışma gibi becerilerini geliştirmelerine önemli ölçüde katkıda bulunmaktadır.

Bu platform, bilgiyi deneyimlemek adına öğrencilere eşsiz fırsatlar sunar. Açık bir öğrenme dünyası olan Minecraft Education Edition, öğrencilerin öğrendiklerini aktif bir şekilde uygulamalarına olanak tanır. Öğrenciler, yaratıcılıklarını serbest bırakırken, aynı zamanda uzamsal zekâ becerilerini de geliştirirler. Fen ve sanat bilgilerinin yan yana gelmesi, öğrencilerin yaratıcı problem çözme yeteneklerini artırır ve akademik başarılarını destekler.

2017-2018 eğitim-öğretim yılında, 5. sınıf sosyal bilgiler dersinde gerçekleştirilen bir proje, bu yaklaşımın mükemmel bir örneğidir. Öğrencilerimiz, Üretim-Dağıtım ve Tüketim konusunda kapsamlı bir çalışma yaparak, Minecraft dünyasında bir senaryo hazırladılar. Seçilen Konya, Kayseri ve Ankara şehirleri, bu proje için ideal birer konum olarak belirlendi. Öğrenciler, bu şehirlerin harita üzerindeki yerlerini tespit edip, aralarındaki mesafeleri hesapladılar. Konya Ovası’nda buğday tarımı yaparak elde ettikleri ürünü Ankara’daki bir un fabrikasına taşıdılar ve sonrasında Kayseri’de işlenen un, Ankara’da simit olarak satışa sunuldu. Bu süreç, öğrencilerin sosyal bilgiler, matematik ve bilişim derslerindeki bilgilerini entegre etmelerini sağladı.

Bu proje, öğrencilerin gerçek dünya sorunlarını modellemelerine, ekonomik süreçleri anlamalarına ve pazarlama stratejileri geliştirmelerine olanak tanıdı. Öğrenciler, üretimden dağıtıma kadar olan süreci Minecraft Education Edition üzerinde canlandırarak, teorik bilgilerini pratik bir uygulama ile pekiştirdiler. Bu süreçte, öğrencilerin matematiksel hesaplamalar yaparak, coğrafi bilgilerini kullanarak ve ekonomik kavramları analiz ederek bütünleşik bir öğrenme deneyimi yaşadıkları gözlemlendi.

Bu kurgusal senaryo, 5. Eğitim Teknolojileri Zirvesi’nde “Dijital Dünya’da Dönüşen Sınıflar” başlığı altında Türkiye’de öncü bir uygulama olarak sunulmuştur. Proje, öğrencilerimiz için olduğu kadar öğretmenlerimiz için de faydalı olmuş, multidisipliner bir öğrenme yaklaşımının nasıl etkili bir şekilde uygulanabileceğini göstermiştir. Sosyal Bilgiler ve Bilişim zümrelerimizin iş birliği ile hazırlanan ders planları, Minecraftedu’nun resmi web sayfasında yayınlanarak, eğitim camiası için örnek bir kaynak haline gelmiştir.

Bu örnek, eğitimde teknoloji kullanımının sadece öğrencilerin motivasyonunu artırmakla kalmayıp, aynı zamanda öğrenme süreçlerini zenginleştirdiğini ve derinleştirdiğini göstermektedir. Minecraft Education Edition’ın esnek yapısı, öğrencilerin kendi ilgi alanlarına göre öğrenme süreçlerini şekillendirmelerine imkân tanırken, öğretmenlere de ders içeriklerini çeşitlendirme ve zenginleştirme fırsatı sunmaktadır.

Maya Okulları’nda Minecraft Education Edition’ın kullanımı, öğrencilerin kendi potansiyellerini keşfetmelerine, farklı disiplinler arasında bağlantılar kurmalarına ve öğrendiklerini gerçek dünya bağlamında uygulamalarına yardımcı olmaktadır. Bu, modern eğitim anlayışının gerektirdiği becerilerin kazandırılmasında önemli bir adım olup, öğrencilerimizin geleceğe daha donanımlı ve hazır bir şekilde ilerlemelerini sağlamaktadır. Bu yaklaşımın, eğitimde teknoloji entegrasyonunun sadece bir araç olmadığını, aynı zamanda öğrenme süreçlerini dönüştürebilecek güçlü bir katalizör olduğunu göstermesi, eğitim alanında yeni ufuklar açmaktadır.

SONUÇ

Maya Okulları’nda gerçekleştirdiğimiz projeler ve uygulamalar, Minecraft Education Edition’ın eğitimdeki bütüncül yaklaşımın ne kadar etkili olabileceğini göstermektedir. Öğrencilerimizin yaptıkları çalışmalar, farklı disiplinlerin bir araya gelerek nasıl entegre ve zengin bir öğrenme deneyimi yaratabileceğinin somut örnekleridir.

Bir öğrencimizin enerji kaynaklarını konu alan projesinde, bir stadyum inşa ederek bu konuyu ele almıştır. Bu proje, Matematik, Fen Bilimleri, Bilişim ve Türkçe dersleri arasında köprü kurarak öğrencinin bütüncül bir öğrenme deneyimi yaşamasını sağlamıştır. Stadyumun enerji ihtiyacını hesaplama, futbol sahasının alanını belirleme, kodlama dili kullanımı ve yazım doğruluğu gibi farklı konuları içeren bu çalışma, öğrencinin farklı becerilerini geliştirmiş ve Minecraft Education Edition’ın resmi web sayfasında yayınlanarak daha geniş bir kitleye ulaşmıştır.

Atatürk’ün vefatının 80. yıl dönümünde gerçekleştirilen “Ata’ya Armağan” projesi, öğrencilerimize tarihsel bilinci, matematiksel becerileri ve kodlama yeteneklerini birleştirme imkânı sunmuştur. Bu proje, oran-orantı hesaplamaları, tarihsel süreç analizi ve kodlama becerilerini içeren bütüncül bir çalışmaydı. Sosyal medya hesaplarımızda paylaşılarak geniş bir izleyici kitlesine ulaştırılmıştır.

Kulüp faaliyetlerimizde de, öğrencilerimiz Biyolojik Çeşitlilik Araştırma Projesi kapsamında, Minecraft Education Edition’ı kullanarak bitki ve hayvan figürleri tasarlamışlardır. Bu çalışmalar, öğrencilerin sanal dünyada biyolojik çeşitliliğe dair bilinçlerini artırmış ve Fen Bilimleri dersleriyle entegre bir şekilde uygulamalı öğrenme deneyimleri sunmuştur.

Bu örnekler, Maya Okulları’nda uygulanan eğitim metodolojisinin, teknolojiyi entegre ederek öğrencilerin yaratıcılıklarını, problem çözme yeteneklerini ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirdiğini göstermektedir. Minecraft Education Edition, öğrencilere teorik bilgileri pratiğe dökme ve gerçek dünya bağlamında uygulama fırsatı sunarak, onların bütüncül bir şekilde öğrenmelerine ve gelişmelerine yardımcı olmaktadır. Bu uygulamalar, eğitimde teknolojinin sadece bir araç olmadığını, aynı zamanda öğrencilerin öğrenme süreçlerini dönüştürebilecek güçlü bir katalizör olduğunu kanıtlamaktadır.

Öğrencilerimizin katıldığı bu projeler ve kulüp faaliyetleri, onların akademik bilgilerini günlük yaşamla entegre etmelerine, gerçek dünya problemlerine uygulamalı çözümler geliştirmelerine ve çok yönlü düşünme becerilerini geliştirmelerine olanak tanımaktadır. Bu tür eğitim yaklaşımları, öğrencileri geleceğin karmaşık ve sürekli değişen dünyasına hazırlamak için kritik öneme sahiptir.

Sonuç olarak, Maya Okulları’nda Minecraft Education Edition’ın kullanımı, öğrencilerimize sadece bilgi ve beceri kazandırmakla kalmıyor, aynı zamanda onları hayat boyu öğrenen, yaratıcı, yenilikçi ve eleştirel düşünme yeteneğine sahip bireyler olarak yetiştiriyor. Bu, eğitimde teknolojinin ötesine geçen, öğrencilerimizin kişisel ve profesyonel gelişimlerine katkıda bulunan, etkili ve yenilikçi bir öğrenme modelidir. Maya Okulları olarak, eğitimde inovasyonun sınırlarını zorlamaya ve öğrencilerimizin en iyi şekilde gelişmelerini sağlamaya devam edeceğiz.

Referanslar

  1. Arena, D. (2015): Video oyunlarının eğitimde rolü üzerine tartışmalar sunar ve bu tür araçların öğrenme süreçlerini geliştirme potansiyellerini vurgular.

Arena’nın 2015 yılındaki çalışması, video oyunlarının eğitimdeki rolünü ele alır ve bu tür araçların öğrenme süreçlerini nasıl geliştirebileceğine odaklanır. Bu çalışma, video oyunlarının eğitimde nasıl “toprağı sürdüğünü” ve öğrencilerin öğrenme deneyimlerini nasıl zenginleştirebileceğini tartışır, bu bağlamda Minecraft gibi oyunların eğitimsel potansiyelini vurgular. Araştırma, video oyunlarının sadece eğlence amacıyla değil, aynı zamanda eğitimde etkili bir araç olarak kullanılabileceğini göstermeye çalışır.

  • https://www.jsr.org/hs/index.php/path/article/view/1697
  • Clemenson, Gregory D., Henningfield, Caden M., & Stark, Craig E. L. (2019): Minecraft’ın zengin çevresel deneyimler aracılığıyla hipokampal hafızayı nasıl iyileştirebileceğini inceler.

Clemenson, Henningfield ve Stark’ın 2019 tarihli çalışması, Minecraft’ın zengin çevresel deneyimler aracılığıyla öğrencilerin hipokampal hafızasını nasıl iyileştirebileceğini inceler. Bu araştırma, Minecraft oyun ortamının, özellikle hafıza ve öğrenme süreçleri üzerindeki etkilerini ele alır ve zenginleştirilmiş sanal ortamların bilişsel gelişime katkısını değerlendirir

  • https://www.jsr.org/hs/index.php/path/article/view/1697
  • Coleman, T. E., & Money, A. G. (2020): Öğrenci merkezli dijital oyun tabanlı öğrenme çerçevesi önerir ve mevcut uygulamalarını araştırır.

Coleman ve Money’nin 2020 tarihli çalışması, öğrenci merkezli dijital oyun tabanlı öğrenme yaklaşımını ve bu alandaki mevcut uygulamaları incelemektedir. Bu araştırma, öğrencilerin etkileşimli ve ders içeriğine dâhil olmalarını sağlayan bir eğitim çerçevesi önermekte ve bu yöntemin eğitimdeki etkinliğini değerlendirmektedir. Çalışma, dijital oyunların eğitimde kullanımıyla ilgili mevcut durumu inceleyerek, öğrenci katılımını ve öğrenme deneyimlerini nasıl iyileştirebileceğini araştırmaktadır​.

  • Duncan, S. C. (2011): Minecraft’ın temel oyun mekaniklerinin ötesinde çeşitli eğitim uygulamalarına odaklanır.

Duncan’ın 2011 tarihli çalışması, Minecraft’ın temel oyun mekaniklerinin ötesindeki çeşitli eğitim uygulamalarını inceler. Araştırma, Minecraft’ın yalnızca inşa ve hayatta kalma oyunu olmanın ötesinde, öğrencilerin yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirmelerine nasıl yardımcı olabileceğini tartışır. Bu çalışma, Minecraft’ın eğitimde kullanılmasının öğrencilere sunabileceği farklı öğrenme fırsatlarını ve bu platformun eğitimde nasıl etkin bir şekilde kullanılabileceğini değerlendirir.

  • Nebel, S., Schneider, S., & Rey, G. D. (2016): Eğitim ve araştırmada Minecraft kullanımına yönelik geniş bir literatür incelemesi sunar ve mevcut uygulamalarını ve deneyimlerini özetler.

Nebel, Schneider ve Rey’in 2016 tarihli çalışması, Minecraft’ın eğitim ve araştırmada kullanımını kapsamlı bir şekilde inceler. Bu literatür incelemesi, Minecraft’ın eğitimde nasıl kullanıldığını, öğrenci deneyimlerine olan etkisini ve bu aracın eğitimde nasıl yaratıcı ve etkili bir şekilde kullanılabileceğini değerlendirir. Araştırma, Minecraft’ın öğrencilerin öğrenme ve bilimsel deney yapma süreçlerinde nasıl kullanılabileceğini gözden geçirir ve bu bağlamda eğitim teknolojilerinin kullanımı üzerine kapsamlı bir bakış sunar.


Onur AYDIN

Hakkımızda

Ziya Hoca'nın Perspektifi

Ziya Hoca’nın paylaşımlarını;

Ziya Hoca’nın Perspektifi bölümünde bulabilirsiniz.

Bu yazıları da inceleyebilirsiniz